Офіційний веб-сайт

Положення про Комітет

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 4 жовтня 2010 року №932/2010

{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента

№ 48/2011 (48/2011) від 17.01.2011

№ 78/2016 (78/2016) від 03.03.2016}

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Комітет з Національної премії України

імені Тараса Шевченка

 

1. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка (далі ‑Комітет) є допоміжним органом,  що забезпечує здійснення Президентом України повноважень із нагородження Національною премією України імені Тараса Шевченка (далі ‑ Національна премія).

 

2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

 

3. Комітет для здійснення покладеного на нього завдання:

   постійно відстежує та аналізує процеси, які відбуваються в національному і світовому культурному просторі;

   визначає експертів у кожній з номінацій Національної премії, які вносять пропозиції щодо участі творів у конкурсі на    здобуття Національної премії, та оприлюднює відповідну інформацію на офіційному веб-сайті Комітету;

   визначає порядок відбору творів для участі у конкурсі на здобуття Національної премії, оформлення документів, необхідних для участі в ньому, встановлює строки прийняття творів для участі у конкурсі, врегульовує інші питання, пов’язані із проведенням конкурсу;

   приймає від визначених експертів, а також культурних інституцій, членів Комітету пропозиції щодо участі творів у  конкурсі на здобуття Національної премії, формує список творів, стосовно яких внесено пропозиції щодо участі в конкурсі, із зазначенням їх творців (авторів, виконавців), та оприлюднює його на офіційному веб-сайті Комітету;

   проводить конкурс на здобуття Національної премії та забезпечує додержання процедур конкурсу, оприлюднює рішення Комітету, прийняті під час проведення конкурсу, на офіційному веб-сайті Комітету;

готує та вносить Президентові України подання про присудження Національної премії, а також проект відповідного Указу Президента України;

   узагальнює досвід проведення конкурсу на здобуття Національної премії та вносить на розгляд Президента України пропозиції щодо вдосконалення процедур його проведення;

   розробляє у разі потреби пропозиції щодо зразків Диплома та Почесного знака лауреата Національної премії, вносить відповідні пропозиції Комісії державних нагород та геральдики;

   організовує в межах своєї компетенції вручення Дипломів, Почесних знаків лауреатам Національної премії, виплачує лауреатам Національної премії її грошову частину;

   сприяє популяризації творів лауреатів Національної премії. {Пункт 3 в редакції Указу Президента №78/2016 ( 78/2016 ) від 03.03.2016}.

 

4. Комітет має право:

   утворювати експертні комісії з числа високопрофесійних, авторитетних фахівців у галузі літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики;

   залучати (у тому числі на договірній основі) до письмового рецензування творів, висунутих на здобуття Національної премії, високопрофесійних, авторитетних фахівців у галузі літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики;

   проводити консультативні наради, тематичні семінари, круглі столи для обговорення творів, висунутих на здобуття Національної премії;

   відряджати членів Комітету та рецензентів для ознайомлення з театральними виставами, концертними програмами, творами образотворчого та монументального мистецтва. {Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 48/2011 (48/2011) від 17.01.2011}.

 

5. Комітет утворюється у складі голови, заступника голови та інших членів Комітету, які працюють у Комітеті на громадських засадах.

Голова Комітету призначається та увільняється від виконання обов’язків Президентом України.

До складу Комітету включаються громадяни України, які здобули авторитет у сфері культури.

Персональний склад Комітету затверджує Президент України.

Строк повноважень Комітету становить три роки.

Якщо для участі у конкурсі на здобуття Національної премії пропонується або у конкурсі бере участь твір близької особи (у значенні Закону України «Про запобігання корупції») члена Комітету, такий член Комітету не бере участі в роботі Комітету протягом усіх трьох турів конкурсу у відповідній номінації.{Пункт 5 в редакції Указу Президента № 78/2016 (78/2016) від 03.03.2016}.

 

6. Основною формою роботи Комітету є засідання, які скликає та проводить голова Комітету, а в разі його відсутності ‑заступникголовиКомітету.

Засідання Комітету вважається правомочним у разі присутності на ньому не менше двох третин від його складу.

Рішення Комітету приймаються простою більшістю голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, шляхом відкритого голосування, крім прийняття у другому турі рішень про допущення творів до участі у третьому турі, які приймаються простою більшістю голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, шляхом таємного голосування, та прийняття у третьому турі рішень щодо кандидатур на присудження Національної премії, які приймаються не менш як трьома четвертими голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, шляхом таємного голосування.

Під час прийняття у третьому турі рішення щодо визначення творів, творцям (авторам, виконавцям) яких Комітет пропонує присудити Національну премію, член Комітету голосує за один твір у кожній номінації. {Абзац четвертий пункту 6 в редакції Указу Президента №78/2016 (78/2016) від 03.03.2016}.

Якщо в результаті голосування у третьому турі у відповідній номінації жодний твір не набрав трьох четвертих голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, пропозиція про присудження Національної премії у цій номінації не включається до подання про присудження Національної премії, що вноситься на розгляд Президентові України. {Абзац п’ятий пункту 6 в редакції Указу Президента №78/2016 (78/2016) від 03.03.2016}.

Рішення Комітету оформляється протоколом, який підписується головою Комітету, а в разі його відсутності ‑заступникомголовиКомітету.

 

7. Організаційне забезпечення діяльності Комітету здійснюється Секретаріатом Комітету у кількості дев’яти осіб, які працюють на постійній основі та є державними службовцями. {Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента №48/2011 (48/2011) від 17.01.2011}.

Керівник Секретаріату Комітету призначається на посаду та звільняється з посади Керівником Державного управління справами за поданням голови Комітету. {Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента №48/2011 (48/2011) від 17.01.2011}.

Керівник Секретаріату Комітету здійснює керівництво Секретаріатом, затверджує його структуру та штатний розпис, призначає на посади та звільняє з посад інших працівників Секретаріату Комітету та вирішує в установленому порядку інші питання, пов’язані з діяльністю Секретаріату.

{Пункт 8 виключено на підставі Указу Президента № 48/2011(48/2011) від 17.01.2011}.

 

9. Комітет у встановленому порядку здійснює редакційно-видавничу, інформаційно-просвітницьку діяльність, формує серію видань «Бібліотека Шевченківського комітету». {Пункт 9 в редакції Указу Президента № 48/2011 (48/2011) від 17.01.2011}.

 

10. Комітет є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.{Положення доповнено пунктом 10 згідно з Указом Президента №48/2011 (48/2011) від 17.01.2011}.