Офіційний веб-сайт

Положення про Комітет

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 4 жовтня 2010 року N 932/2010
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 48/2011 ( 48/2011 ) від 17.01.2011
N 78/2016 ( 78/2016 ) від 03.03.2016
N 293/2021 ( 293/2021 ) від 14.07.2021 }

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет з Національної премії України
імені Тараса Шевченка

 

1. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка (далі - Комітет) є допоміжним органом, що забезпечує здійснення Президентом України повноважень із нагородження Національною премією України імені Тараса Шевченка (далі - Національна премія).

2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Комітет для здійснення покладеного на нього завдання:
постійно відстежує та аналізує процеси, які відбуваються в національному і світовому культурному просторі;
визначає експертів у кожній з номінацій Національної премії, які вносять пропозиції щодо участі творів у конкурсі на здобуття Національної премії, та оприлюднює відповідну інформацію на офіційному веб-сайті Комітету;
визначає порядок відбору творів для участі у конкурсі на здобуття Національної премії, оформлення документів, необхідних для участі в ньому, встановлює строки прийняття творів для участі у конкурсі, врегульовує інші питання, пов'язані із проведенням конкурсу;
приймає від визначених експертів, а також культурних інституцій, членів Комітету пропозиції щодо участі творів у конкурсі на здобуття Національної премії, формує список творів, стосовно яких внесено пропозиції щодо участі в конкурсі, із зазначенням їх творців (авторів, виконавців), та оприлюднює його на офіційному веб-сайті Комітету;
проводить конкурс на здобуття Національної премії та забезпечує додержання процедур конкурсу, оприлюднює рішення Комітету, прийняті під час проведення конкурсу, на офіційному веб-сайті Комітету;
готує та вносить Президентові України подання про присудження Національної премії, а також проект відповідного Указу Президента України;
узагальнює досвід проведення конкурсу на здобуття Національної премії та вносить на розгляд Президента України пропозиції щодо вдосконалення процедур його проведення;
розробляє у разі потреби пропозиції щодо зразків Диплома та Почесного знака лауреата Національної премії, вносить відповідні пропозиції Комісії державних нагород та геральдики;
забезпечує в установленому порядку виготовлення Дипломів та Почесних знаків лауреатів Національної премії; { Пункт 3 доповненоновим абзацом згідно з Указом Президента N 293/2021 ( 293/2021 ) від 14.07.2021 }
організовує в межах своєї компетенції вручення Дипломів, Почесних знаків лауреатам Національної премії, виплачує лауреатам Національної премії її грошову частину;
сприяє популяризації творів лауреатів Національної премії.
{ Пункт 3 в редакції Указу Президента N 78/2016 ( 78/2016 ) від 03.03.2016 }

4. Комітет має право:
утворювати експертні комісії з числа високопрофесійних, авторитетних фахівців у алузі літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики;
залучати (у тому числі на договірній основі) до письмового рецензування творів, висунутих на здобуття Національної премії у галузі літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, авторитетних фахівців, а також експертів, визначених Комітетом, які особисто не вносили пропозицій щодо участі творів у конкурсі на здобуття Національної премії. Оплата праці зазначених осіб здійснюється відповідно до законодавства; { Абзац третій пункту 4в редакції Указу Президента N 293/2021 ( 293/2021 ) від14.07.2021 }
проводити консультативні наради, тематичні семінари, круглі столи для обговорення творів, висунутих на здобуття Національної премії;
відряджати членів Комітету та експертів, визначених Комітетом, для ознайомлення з театральними виставами, концертними програмами, творами образотворчого та монументального мистецтва. Витрати, пов’язані з відрядженням таких осіб, здійснюються відповідно до законодавства. { Пункт 4 доповнено абзацом згідно зУказом Президента N 48/2011 ( 48/2011 ) від 17.01.2011; в редакціїУказу Президента N 293/2021 ( 293/2021 ) від 14.07.2021 }

5. Комітет утворюється у складі голови, заступника голови та інших членів Комітету, які працюють у Комітеті на громадських засадах.
Голова Комітету призначається та увільняється від виконання обов'язків Президентом України.
До складу Комітету включаються громадяни України, які здобули авторитет у сфері культури.
Персональний склад Комітету затверджує Президент України.
Строк повноважень Комітету становить три роки.
Якщо для участі у конкурсі на здобуття Національної премії пропонується або у конкурсі бере участь твір близької особи (у значенні Закону України "Про запобігання корупції") члена Комітету, такий член Комітету не бере участі в роботі Комітету протягом усіх трьох турів конкурсу. { Абзац шостий пункту 5 іззмінами, внесеними згідно з Указом Президента N 293/2021( 293/2021 ) від 14.07.2021 }
{ Пункт 5 в редакції Указу Президента N 78/2016 ( 78/2016 ) від 03.03.2016 }

6. Основною формою роботи Комітету є засідання, які скликає та проводить голова Комітету, а в разі його відсутності - заступник голови Комітету.
Засідання Комітету вважається правомочним у разі присутності на ньому не менше двох третин від його складу.
Засідання Комітету для прийняття рішення у першому турі конкурсу за наявності технічних засобів може бути проведено дистанційно в режимі відеоконференції. { Пункт 6 доповнено новимабзацом згідно з Указом Президента N 293/2021 ( 293/2021 ) від 14.07.2021 }
Рішення Комітету приймаються простою більшістю голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, шляхом відкритого голосування, крім прийняття у другому турі рішень про допущення творів до участі у третьому турі, які приймаються простою більшістю голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, шляхом таємного голосування, та прийняття у третьому турі рішень щодо кандидатур на присудження Національної премії, які приймаються не менш як трьома четвертими голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, шляхом таємного голосування.
Під час прийняття у третьому турі рішення щодо визначення творів, творцям (авторам, виконавцям) яких Комітет пропонує присудити Національну премію, член Комітету голосує за один твір у кожній номінації. { Абзац пункту 6 в редакції Указу Президента N78/2016 ( 78/2016 ) від 03.03.2016 }
Якщо в результаті голосування у третьому турі в одній із номінацій жодний твір не набрав трьох четвертих голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, Комітетом, як виняток, може бути прийнято рішення про проведення в іншій номінації повторного обговорення і таємного голосування щодо твору, який серед інших творів набрав найбільшу кількість голосів, або щодо творів, які набрали найбільшу і водночас однакову кількість голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні. { Абзац пункту 6 в редакції Указів Президента N 78/2016 ( 78/2016 ) від 03.03.2016, N 293/2021 (293/2021) від 14.07.2021 }
Рішення Комітету оформляється протоколом, який підписується головою Комітету, а в разі його відсутності - заступником голови Комітету.

7. Організаційне забезпечення діяльності Комітету здійснюється Секретаріатом Комітету у кількості дев'яти осіб, які працюють на постійній основі та є державними службовцями. { Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 48/2011 ( 48/2011 ) від 17.01.2011 }
Керівник Секретаріату Комітету призначається на посаду та звільняється з посади Керівником Державного управління справами за поданням голови Комітету. { Абзац другий пункту 7 із змінами,внесеними згідно з Указом Президента N 48/2011 ( 48/2011 ) від 17.01.2011 }
Керівник Секретаріату Комітету здійснює керівництво Секретаріатом, затверджує його структуру та штатний розпис, призначає на посади та звільняє з посад інших працівників Секретаріату Комітету та вирішує в установленому порядку інші питання, пов'язані з діяльністю Секретаріату.
{ Пункт 8 виключено на підставі Указу Президента N 48/2011 ( 48/2011 ) від 17.01.2011}

9. Комітет у встановленому порядку здійснює редакційно-видавничу, інформаційно-просвітницьку діяльність, формує серію видань "Бібліотека Шевченківського комітету".
{ Пункт 9 в редакції Указу Президента N 48/2011 ( 48/2011 ) від 17.01.2011 }

10. Комітет є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
{ Положення доповнено пунктом 10 згідно з Указом Президента N 48/2011 ( 48/2011 ) від 17.01.2011 }

 

Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН