Офіційний веб-сайт

Книга «Мистецтво України та діаспори: дереворізьба сакральна й ужиткова»

Автор(-и): Тимків Богдан Михайлович / Розділ: Літературознавство та мистецтвознавство

Книга «Мистецтво України та діаспори: дереворізьба сакральна й ужиткова» (2010), в-во «Нова Зоря», м. Івано-Франківськ.

Представлено Всеукраїнським товариством «Просвіта» ім. Тараса Шевченка.

 

Коментарі

УДК 745/749:726.54 (477)
ББК 85.12 (4Óêð)
Т41
Рекомендовано до друку Вченою радою Національного заповідника «Давній Галич».
Рецензенти: Федорук О. К., академік Академії мистецтв України,доктор мистецтвознавства, професор;
Степовик Д. В., академік АН вищої школи України, доктор мистецтвознавства, доктор богословських наук, професор.

Книга Тимків Б. М.
Т41 Мистецтво України та діаспори: дереворізьба сакральна й ужиткова. – Івано-
Франківськ: Нова Зоря, 2010. – 312 с., 563 іл.
ISBN 978-966-398-042-3

ЗМІСТ
ПЕРЕДНЄ СЛОВО. О.Федорук ......5
ВСТУП .........................9
РОЗДІЛ І. ЗАРОДЖЕННЯ І СТАНОВЛЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ ОБРОБКИ ДЕРЕВА УКРАЇНИ ........12
1.1. КОРОТКИЙ ОГЛЯД ДЕРЕВООБРОБКИ (найдавніші часи – перша пол. ХІХ ст.) ..........................13
1.2. ХУДОЖНЯ ДЕРЕВООБРОБКА (друга пол. ХІХ – перша пол. ХХ ст.) ..........................33
1.3. МИСТЕЦТВО ХУДОЖНЬОЇ ДЕРЕВООБРОБКИ (другої пол. ХХ – поч. ХХІ ст.) ..........................53
РОЗДІЛ ІІ. ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ САКРАЛЬНОЇ ДЕРЕВОРІЗЬБИ .......74
2.1. ЕВОЛЮЦІЯ ІКОНОСТАСНОГО РІЗЬБЛЕННЯ ................... 76
2.2. ТИПОЛОГІЯ І ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТІВ ЛІТУРГІЙНОГО
ТА ОБРЯДОВОГО ХАРАКТЕРУ ......108
РОЗДІЛ ІІІ. ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО САКРАЛЬНОГО
МИСТЕЦТВА Й ДЕРЕВОРІЗЬБИ В ДІАСПОРІ .....................143
3.1. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ МИСТЦІВ В КУЛЬТУРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ КРАЇН
ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ, ПІВНІЧНОЇ, ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ,АВСТРАЛІЇ ........... 144
3.2. УКРАЇНСЬКЕ САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО У ТВОРЧОСТІ МИСТЦІВ ЗАХІДНОЇ ДІАСПОРИ .....................150
3.3. УЖИТКОВА Й САКРАЛЬНА ДЕРЕВОРІЗЬБА МИСТЦІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ .....168
РОЗДІЛ ІV. САКРАЛЬНА ДЕРЕВОРІЗЬБА В ТВОРЧОСТІ СУЧАСНИХ МИCТЦІВ УКРАЇНИ .....199
ВИСНОВКИ .....................298
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .......................301
ПРИМІТКИ .....................309

Стрижень духовності: українські мистці в Україні та поза межами Батьківщини
Перед нами праця, що поєднує дві проблеми, відображаючи їх через стрижень духовності, сакральної культури, − це огляд еволюції дереворізьблення, закроєний на широкому мистецькому тлі, і власне грунтовний погляд на мистців українського земляцтва поза обширом Батьківщини в усіх куточках земної кулі - від Польщі до Австралії, від Німеччини до Бразилії, Канади.*
Праця має спеціальне призначення: вона лічить на студентів мистецьких і духовних навчальних закладів, важить на їх обізнаність з сакральною культурою України та поза її межами, звідси – її конспективний стиль, особливість викладу, наголоси на вузлових, зокрема, стильових питаннях розвитку сакрального, ужиткового і загалом професійного мистецтва.
Без сумніву, автор праці професор Богдан Тимків обізнаний з історією світового та українського ужиткового мистецтва і ця його ерудиція відчутна при розгляді еволюції мистецтва деревооброблення під кутом зору сакральності. Насамперед слід уточнити, що Б.Тимків мав ерудованих попередників, що займалися вивченням багатьох проблем розвитку мистецтва, в тому числі дослідженням художньої обробки дерева – як професійної, так і народної, як світської, так і духовно-релігійної. Насамперед відзначимо імена братів В. і Д. Щербаківських, М. Драгана, В. Січинського, А. Будзана, як рівно ж наших сучасників Р. Захарчук-Чугай, М. Моздира та М. Станкевича.
Простежуючи розвиток народної творчості на різних етапах і в розмаїтих регіонах України, професор Тимків означує її роль у розвитку дерев'яного різьблення, відтак розгортає панорамну картину послідовного поліфонічного ствердження дереворізьби в багатстві її побутових, літургійних та обрядових виявів. В цьому полягає цінність праці як першої ластівки в дослідженні проблеми іконостасного та інших видів сакральної різьби, не відкидаючи заслуги таких дослідників в цій галузі як М. Драган, В. Свєнціцька, М. Станкевич. Погодимось, Богдан Тимків виступає як їх продовжувач, який прагне збагатити науку новими мистецтвознавчими оцінками та роздумами.
Дерев’яне різьблення – невід’ємна складова, логічно спричинена функціями й естетичними властивостями частка храмової культури, що знайшло своє вираження в екстер’єрно-інтер’єрних оздобах та літургійно-обрядових об’єктах духовності. Простір храму, наповнення його світлом, кольором логічно сприймають різьблення і в якості декору, і у значенні важливих атрибутів християнської символіки.
Іконостаси в українських храмах впродовж багатьох століть привертали увагу численних мандрівників, дослідників, художників. Спостерігаючи за розвитком іконостасу в хронологічній послідовності, Б.Тимків називає

*Тимків Б. Мистецтво України та діаспори: дереворізьба сакральна й ужиткова. -Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2010. – 312 с., 563 іл.

важливі пам'ятки, говорить про характер декорування й багатство різьблених орнаментів, оздобу царських врат, відзначаючи маестерію творення, що призвело до розквіту різьби, про нові засади еволюції цього виду мистецтва як у способах конструкції, так і в методах різьблення, особливостях прикрашення, у майстерності та багатстві пластики.
Автор книги Б. Тимків простежує шляхи цього мистецтва в обраному ним аспекті дослідження, акцентуючи на типології і художніх особливостях об’єктів літургійного та обрядового характеру (ручні різьблені хрести, напрестольні, процесійні хрести, патериці, кивоти, престоли, тетраподи, свічники, аналої тощо).
Українська інтелігенція та українська інтелектуальна думка в особі її елітних представників, таких як І. Дзюба, М. Ільницький, розглядаючи українську культуру як цілісність, звертає увагу на мистецькі непересічні вартості, що їх набула протягом ХХ ст. українська діаспора. Власне цей аспект мистецтва є предметом уваги професора Богдана Тимківа.
Про мистецтво української діаспори останнім часом з'являється дедалі більше спеціальних досліджень, окремих монографій, книг про малярів, скульпторів, графіків, майстрів народного мистецтва, де розглядаються проблеми образно-стильового розмаїття творчості мистців, їх зв'язок з різними мистецькими школами, напрямами, стилями. Серед їх числа виділимо праці П. Мегика, С. Гординського, Я. Гніздовського з діаспори, а з числа київських - колективну монографію "Мистецтво української діаспори"(1998), що підсумувала зацікавлення українських мистецтвознавців названою проблемою. Отже, Богдан Тимків розділом "Збереження та розвиток українського сакрального мистецтва й дереворізьби в діаспорі" виступає продовжувачем, що збагачує (розвиває) згадані зацікавлення далеко недослідженими і надзвичайно багатими на факти і явища цілості й єдності українського мистецтва
Читач знайде у книзі Б. Тимківа багато імен, нових фактів з життя української мистецької еміграції. В ній докладно розповідається про іконотворчу діяльність українських мистців, про сакральну дереворізьбу на різних теренах західної діаспори.
Завершується розповідь про сучасне церковне дереворізьблення, що в практиці численних майстрів вже нашої генерації піднесло народну рукотворчість на новий рівень творчого мислення, оприлюднило факти плідної спадкоємності традиції й дало живі імпульси образно-стильовим новаційним пошукам. Сторінки цього розділу читаються легко, бо вони написані мистецтвознавцем, творцем, майстром, який сам зацікавлений в животворному процесі поступу дерев’яного різьблення і який чимало зробив для розвитку сучасної практики − і як талановитий різьбяр, і як досвідчений педагог, продовжувач настанов, ідей видатного мистецтвознавця, мистця, педагога, людини різногранного таланту, незабутнього Михайла Фіголя.
У праці проведено глибокий аналіз творчості сучасних мистців України та представлено новий погляд на їх діяльність в царині сакрального й ужитко¬вого мистецтва. Висвітлюється діяльність мистців української діаспори, більшість з яких раніше не була відомою на Батьківщині. Багато фактів з їх творчості та й самі твори вперше вводяться в мистецтвознавчий обіг. Розкривається також роль та значення творчого доробку мистців України і діаспори в розвитку національного й світового мис¬тецтва. Кращі твори цих мистців широко представлені в ілюстративному матеріалі книги.
Видання має презентабельний, ошатний вигляд, відзначається високою поліграфією.
Без сумніву, книга Богдана Тимківа значно збагатила національну культуру новими історико-мистецькими фактами, розширила знання про сакральні здобутки нашого народу й спрямована на підвищення рівня його духовності, а тому підтримую висунення книги на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка.

11.06.2011 р.

Академік Національної академії
мистецтв України,
доктор мистецтвознавства, професор Олександр Федорук

ББК 85.12 (4Óêð)
Т41
Рекомендовано до друку Вченою радою Національного заповідника «Давній Галич».
Федорук О. К., академік Академії мистецтв України,
доктор мистецтвознавства, професор;
Степовик Д. В., академік АН вищої школи України, доктор
мистецтвознавства, доктор богословських наук, професор.
Тимків Б. М.
Т41 Мистецтво України та діаспори: дереворізьба сакральна й ужиткова. – Івано-
Франківськ: Нова Зоря, 2010. – 312 с., 563 іл.
ISBN 978-966-398-042-3
У цій книзі розглянуто питання становлення та розвитку сакральної й ужиткової дерево-
різьби в Україні та українській діаспорі. Дається аналіз художніх особливостей творів лі-
тургійного, обрядового, ужиткового та монументально-декоративного характеру, що утво-
рюють цілісний об’ємно-просторовий інтер’єр як храмів, так і житлових та громадських
споруд.
Проведено глибокий аналіз творчості сучасних мистців України та представлено новий
погляд на їх діяльність в царині сакрального й ужиткового мистецтва. Висвітлюється діяль-
ність мистців української діаспори, більшість з яких раніше не була відомою на Батьківщи-
ні. Багато фактів з їх творчості та й самі твори вперше вводяться в мистецтвознавчий обіг.
Розкривається також роль та значення творчого доробку мистців України і діаспори в роз-
витку національного й світового мистецтва. Кращі твори цих мистців широко представлені
в ілюстративному матеріалі книги.
Праця розрахована на мистецтвознавців, художників, культурологів, богословів та сту-
дентів духовно-богословських і художніх навчальних закладів, а також на поціновувачів
українського сакрального та ужиткового мистецтва.
© Тимків Б. М., 2010
© Видавництво «Нова Зоря», 2010
ISBN 978-966-398-042-3
ÏÅÐÅÄͪ ÑËÎÂÎ
Ïеред нами праця, що поєднує дві проблеми, виструнчу-
ючи їх через стрижень духовності, сакральної культу-
ри, − це огляд еволюції дереворізьблення, закроєний на
широкому мистецькому тлі, і власне побіжний погляд на мистців
українського земляцтва поза обширом Батьківщини в усіх куточках
земної кулі – від Польщі до Австралії, від Німеччини до Бразилії,
Канади.
Праця має спеціальне призначення: вона лічить на студентів
мистецьких і духовних навчальних закладів, важить на їх обізна-
ність з сакральною культурою України та поза її межами, звідси – її
конспективний стиль, особливість викладу, наголоси на вузлових,
зокрема, стильових питаннях розвитку ужиткового і загалом про-
фесійного мистецтва.
Без сумніву, автор праці професор Богдан Тимків обізнаний з історією світового та укра-
їнського ужиткового мистецтва і ця його ерудиція відчутна при розгляді еволюції мис-
тецтва деревооброблення під кутом зору сакральності. Насамперед слід уточнити, що
Б. Тимків мав ерудованих попередників, що займалися вивченням багатьох проблем роз-
витку мистецтва, в тому числі дослідженням художньої обробки дерева – як професійної,
так і народної, як світської, так і духовно-релігійної. Насамперед відзначимо імена братів
В. і Д. Щербаківських, М. Драгана, В. Січинського, А. Будзана, як рівно ж наших сучасників
Р. Захарчук-Чугай, М. Моздира і особливо М. Станкевича.
До заслуги Богдана Тимківа, вихованця Яворівської, досить знаної й авторитетної шко-
ли дерев’яного різьблення, слід віднести таку ваговиту, властиву його методу досліджень
рису, що він поєднує в своїй діяльності теоретичні знання й практичну сферу народної
творчості, виступаючи як майстер народного різьблення на численних виставках Націо-
нальної Спілки майстрів народного мистецтва України. Тимків – різьбяр – відомий в Укра-
їні майстер, творчі презентації якого здобули визнання. У біографії майстра щасливо по-
єдналися прикладна творчість і хист дослідника, невтомного шукача істинних пам’яток
народної творчості в архівах, бібліотеках, музеях України та поза її межами.
Виступаючи в якості професора в Українському Вільному Університеті (м. Мюнхен),
Б. Тимків збагачував свої знання про культуру діаспори, гортаючи численні раритети, по-
жовклі сторінки давніх часописів, як рівно ж непересічного значення

Ç̲ÑÒ
ПЕРЕДНЄ СЛОВО. О. Федорук ......................................................................................................................................5
ВСТУП .................................................................................................................................................................................... 9
РОЗДІЛ І. ЗАРОДЖЕННЯ І СТАНОВЛЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ ОБРОБКИ ДЕРЕВА УКРАЇНИ .......................... 12
1.1. КОРОТКИЙ ОГЛЯД ДЕРЕВООБРОБКИ (найдавніші часи – перша пол. ХІХ ст.) ........................................... 13
1.2. ХУДОЖНЯ ДЕРЕВООБРОБКА (друга пол. ХІХ – перша пол. ХХ ст.) ..................................................................33
1.3. МИСТЕЦТВО ХУДОЖНЬОЇ ДЕРЕВООБРОБКИ (другої пол. ХХ – поч. ХХІ ст.) ............................................53
РОЗДІЛ ІІ. ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ САКРАЛЬНОЇ ДЕРЕВОРІЗЬБИ ................................74
2.1. ЕВОЛЮЦІЯ ІКОНОСТАСНОГО РІЗЬБЛЕННЯ .................................................................................................... 76
2.2. ТИПОЛОГІЯ І ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТІВ ЛІТУРГІЙНОГО
ТА ОБРЯДОВОГО ХАРАКТЕРУ ...............................................................................................................................108
РОЗДІЛ ІІІ. ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО САКРАЛЬНОГО
МИСТЕЦТВА Й ДЕРЕВОРІЗЬБИ В ДІАСПОРІ .....................................................................................143
3.1. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ МИСТЦІВ В КУЛЬТУРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ КРАЇН
INTRODUCTORY REMARKS. O. Fedoruk .....................................................................................................................5
INTRODUCTION ................................................................................................................................................................9
CHAPTER І. ART WOODCARVING GENESIS AND DEVELOPMENT IN UKRAINE. ...................................12
1.1. SHORT REVIEW OF ART WOODBCARVING (ancient times – first half of the XIX century) ..................................... 13
1.2. ART WOODBCARVING (second half of the XIX century – first half of the XX century) ................................................33
1.3. THE ART OF WOODBCARVING (second half of the XX century – beginning of the XXI century) .............................53
CHAPTER ІІ. ARTISTIC PECULIARITIES OF UKRAINIAN SACRAL WOODCARVING ............................74
2.1. ICONOSTASIS CARVING EVOLUTION ......................................................................................................................... 76
2.2. OBJECTS OF LITURGY AND RITUAL CHARACTER TOPOLOGY AND ARTISTIC PECULIARITIES ...........108
CHAPTER ІІІ. UKRAINIAN SACRAL ART AND WOODCARVING PRESERVATION
AND DEVELOPMENT IN DIASPORA ....................................................................................................143
3.1. UKRAINIAN ARTISTS’ INTEGRATION INTO CULTURAL ENVIRONMENT OF WESTERN EUROPE,
NORTHERN AND SOUTHERN AMERICA’S COUNTRIES AND AUSTRALIA ......................................................144
3.2. UKRAINIAN SACRAL ART OF WESTERN DIASPORA ARTISTS ............................................................................150
3.3. APPLIED AND SACRAL WOODBCARVING OF UKRAINIAN WESTERN DIASPORA ARTISTS .....................168
CHAPTER ІV. SACRAL WOODCARVING OF MODERN UKRAINIAN ARTISTS ........................................ 199
CONCLUSION ..................................................................................................................................................................298
LIST OF SOURCES ...........................................................................................................................................................301
ANNOTATION .................................................................................................................................................................309

Про книгу «Мистецтво України та діаспори: дереворізьба
сакральна й ужиткова»

Вищезгадана книга відомого мистецтвознавця, Заслуженого діяча мистецтв України, професора Богдана Тимківа є результатом його багаторічної дослідницької діяльності. У ній розглянуто питання розвитку сакральної й ужит¬кової дереворізьби в Україні та українській діаспорі. Дається мистецтвознавча характеристика художніх особли¬востей творів літургійного, обрядового, ужиткового характеру, що утворюють об'ємно-просторовий інтер'єр як храмів, так і житлових та громадських споруд.
Заслугою автора є те, що він простежив зв'язок творчих здобутків українських митців минулих століть з діяльністю сучасних художників декоративно-прикладного мистецтва та іконописців. Безперечно, новизною книги є проведений автором глибокий аналіз творчості сучасних митців України, розкрито їх значення та роль як у розвитку сакрального й ужитко¬вого мистецтва, так і національної культури в цілому. Богдан Тимків зазначає, що творчість художників ХХІ ст. органічно вписується в концепцію відродження, розвитку та примноження українських мистецьких традицій.
Висвітлюється також діяльність митців української діаспори, більшість з яких раніше не була відомою на Батьківщині. Багато фактів з їх творчості та й самі твори вперше вводяться в мистецтвознавчий обіг.
Розкривши діяльність діаспорних митців Б.Тимків значно збагатив наше мистецтво, адже їх творча праця є безцінним надбанням національної культури тісно пов’язаним з історією, звичаями та традиціями нашого народу. Автор книги також проаналізував їх мистецькі здобутки, адже вони не розгубили по світах те, що створювалось упродовж століть, не розчинилися в культурах інших націй, а гідно репрезентували духовні й мистецькі скарби свого народу на чужині, водночас ставши невід’ємною частиною світової культури.
Без сумніву, книга Богдана Тимківа значно збагатила національну культуру новими історико-мистецькими фактами, розширила знання про сакральні здобутки нашого народу й сприятиме підвищенню рівня його духовності. Адже в ній розкрито роль і значення творчого доробку митців України та діаспори в розвитку національного й світового мис¬тецтва. Кращі твори цих мистців широко представлені в ілюстративному матеріалі праці.
Голова ВУТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка

інші посилання до теми:
Відгук Андрія Бокотея, ректора Львівської національної академії мистецтв, академік НАМ України, лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка про книгу Б. Тимківа "Мистецтво України та діаспори: ДЕРЕВОРІЗЬБА САКРАЛЬНАЙ УЖИТКОВА (http://slovoprosvity.org/2011/12/15/%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be... Й УЖИТКОВА та відгук на цю ж книгу - Бориса Возницького, директора Львівської галереї мистецтв, член-кореспондент НАМ України, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка ДУХОВНИЙ СВІТ ЗБАГАТИВСЯ (http://slovoprosvity.org/2011/12/15/%d0%b4%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%bd...)

Додати коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA